//////

POSTĘPUJĄCE PROCESY

Postępujące procesy integracji i wspólna polityka ekonomiczna, socjalna czy po­lityka zatrudnienia przyczyniły się do zwiększenia otwartości europejskiego sektora publicznego. Wzrosło zainteresowanie firm europejskich informacjami dotyczącymi problematyki zatrudnienia. Jak wykazują badania przeprowadzone w 1998 r., 58% firm rynku Unii Europejskiej uważa, że lepszy dostęp do informacji pozwoliłby im rozszerzyć swoją działalność w Unii. Ponad 66% firm wyraża potrzebę uzyskiwania precyzyjnych informacji na temat procedur administracyjnych Unii, a 25% sądzi, że przeszkody w handlu czy działalności produkcyjnej mogą być spowodowane niedo­stateczną informacją na temat zasad obowiązujących we Wspólnocie.

NIE BEZ PRZYCZYNY

Nie bez przyczyny sprawy te doczekały się obecnie kompleksowego uregulowa­nia na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysło­wej i Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku — O rzecznikach patentowych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw nr 49 z 2001 r., w poz. 508 i 509.W celu zapewnienia pełnej efektywności wspomnianych procesów muszą być spełnione trzy podstawowe warunki.Warunkiem pierwszym jest prawne zabezpieczenie osiągnięć jako własności prywatnej.   Wiedza o potencjalnej wartości gospodarczej winna być chroniona przed nieuprawnionymi i zabezpieczona szybko, gdyż ze swej natury jest ona wciąż poszu­kiwana przede wszystkim przez „konkurentów”, a z drugiej strony jest nietrwała i przemijająca (tzw. moralne zestarzenie się wiedzy).

NADRZĘDNY CEL

Nadrzędnym celem rzecznika prasowego jest takie służenie ministrowi-politykowi, aby mógł on sprawnie realizować swój program wy­borczy. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez właściwych kompetencji, porozu­mienia, bliskiej współpracy i odpowiednich regulacji prawnych. Polityka informacyjna dotyczy też w pewnym sensie przepływu informacji naukowej. Nauka i jej wyniki oraz własność, dawniej pojęcia niezależne, a nawet przeciwstawne — gdyż odnoszące się do zupełnie różnych dziedzin działalności obecnie występują razem w koncepcji ochrony praw własności intelektualnej. Okre­ślenie to oznacza, że chodzi o własność wynikającą z twórczej działalności intelektu­alnej, intelektu, inteligencji, a więc opartą na zdolności postrzegania lub myślenia, ro­zumienia zarówno rzeczy postrzeganych bezpośrednio przez zmysły, jak i poznawa­nych przez rozum.

W KRAJACH UE

Tak jak to się dzieje w krajach Unii Europejskiej, zadania z zakresu kreowania polityki informacyjnej należą do Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) działają­cego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednak pomysł centralizacji polity­ki informacyjnej na wielką skalę nie wydaje się najlepszym z możliwych. Kanony światowe i europejskie wskazują, iż CIR powinno być zespołem współpracujących ze sobą czterech mniejszych biur: biura prasowego, odpowiadającego za bieżącą obsługę dziennikarzy; biura informacyjnego, tworzącego i wdrażającego strategie komunikacyjne, pełniącego jednocześnie funkcję rządowej agencji public rela- tions; biura analiz, badającego reakcje opinii publicznej na wydarzenia i decyzje polityczne; biura komunikacji społecznej, odpowiadającego za bezpośrednie kon­takty z pojedynczymi obywatelami.

PRAWO PRASOWE

  • W tej kwestii obowiązują obecnie przepisy Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95), która reguluje zasady ochrony tychże informacji.Ustawodawca stwierdza także (w art. 11), że informacji zobowiązani są udzielać w imieniu jednostek organizacyjnych kierownicy tych jednostek, ich zastępcy i inne upoważnione osoby w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie, a tak­że rzecznicy prasowi. Jednocześnie prawo prasowe zobowiązuje kierowników tych jednostek. organizacyjnych do umożliwienia dziennikarzom nawiązania kontaktu z pracownikami w celu swobodnego zbierania informacji i opinii nawet wówczas, gdy w instytucji dzida rzecznik prasowy.

BIZNES INTERNETOWY

Coraz ważniejszy staje się trzeci czynnik — konieczność za­planowania harmonijnego rozwoju, umiejętnego inwestowania, przebudowywania procesów i przewidywania zachowań klientów. Do wszystkich tych zadań niezbędne są najnowsze technologie i narzędzia informatyczne .Biznes internetowy jest obszarem który — w sposób nieporównywalny z dotych­czasowymi stymulatorami rozwoju gospodarki — wyzwala olbrzymie pokłady ludzkiej inicjatywy i przedsiębiorczości. Zastosowanie technologii internetowych za­sadniczo zmieniło oblicze logistyki, handlu, marketingu, obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Postępująca liberalizacja światowego handlu nie pozwala nikomu pozostawać w przekonaniu, że e-biznes go nie dotyczy.

BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe przeprowadzone w USA dowodzą, że banki pozyskujące klientów przez rozbudowywanie swoich sieci • oddziałów muszą przeznaczać ok. 60% swych przychodów na pokrycie kosztów działalności. Produkty bankowe oferowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej obniżają koszty działalno­ści banku do poziomu 30-40% przychodów. Natomiast profesjonalnie wdrożone systemy usług internetowych pozwalają na zredukowanie kosztów do poziomu 15-20%. Sposób przeprowadzania transakcji wpływa bardzo znacząco na koszt transakcji. Według danych IBM Consulting Group koszt pojedynczej transakcji re­alizowanej bezpośrednio w oddziale bankowym wynosi 5,30 USD, przez pocztę elektroniczną (e-mail) 4,78 USD, przez telefon 2,12 USD, natomiast przez Internet tylko 0,09 USD.

USŁUGI BANKOWE

Z punktu widzenia ekono­miki, jak podkreśla A. Gershman, bankowość zdalna jest o wiele tańsza, bardziej efektywna niż obsługa okienkowa. To jest zysk, którym mogą się podzielić banki  klient. Podobnie będą znikać najbardziej fizyczne przejawy środków finansowych, czyli banknoty i monety, tam bowiem, gdzie istnieje zaawansowana technologia, nie będą one potrzebne. Właściwie już teraz — gdyby nie ludzkie sentymenty — byłoby możliwe całkowite przejście na obrót bezgotówkowy.Usługi bankowe będą potrzebne zawsze, ale zmienia się i będzie się zmieniać ich charakter. Zapewne nie będą potrzebni pracownicy wykonujący prace rutynowe, np. kasjerzy; równie dobrze lub lepiej już teraz robią to maszyny.

PRAWO, REKLAMA, DORADZTWO

Prawo, reklama, doradztwo gospodarcze oraz usługi finansowe zostały umiędzynaro­dowione. Bez względu na rynek, na którym operują, firmy (banki) z całego świata starają się działać i wyglądać tak, jakby były przedsiębiorstwami lokalnymi. Wśród międzynarodowych aliansów i przedsięwzięć możliwych dzięki komputerom oraz zaawansowanym technikom komunikacyjnym pojęcie narodowości coraz bardziej się rozmywa. O ile w latach 70. XX w. zmartwieniem było to, że firmy (banki) mię­dzynarodowe mogą stać się zagranicznym ramieniem rządu, o tyle teraz mówi się 0  tym, że przestają działać w interesie własnego kraju, przenoszą miejsca pracy za granicę, unikają podatków, powodując erozję gospodarczej suwerenności swojego państwa.

Studia informatyczne

Studia informatyczne są to bardzo trudne studia. Mało jest osób, które się na nie decyduje, bo każdy doskonale wie, ze nie jest łatwo w takiej dziedzinie sobie poradzić. Oczywiście jeśli tylko ktoś się tym bardzo interesuje to wiadomo że będzie tajniki tej wiedzy bardzo chętnie wgłębiał. Dlatego też jeśli ktoś już jest informatykiem z papierami to raczej nie musimy się obawiać, ze nam coś w komputerze popsuje. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwe opanowanie zagadnień z informatyki, więc jeśli się coś dzieje z naszym systemem komputerowym to wówczas decydujemy się na fachowca, który nam w tym wszystkim pomoże. Oczywiście jeśli tylko mamy na to pieniądze, bo wiadomo, ze niestety taka usługa niestety dużo kosztuje. Oczywiście warto jest z takiej usługi skorzystać. Jednakże nie patrzmy na cenę, kiedy będziemy wybierać fachowca. Każdy wie, że nie zawsze ona idzie z jakością. a o jakości usług każdemu z nas najbardziej zależy. Jest to przecież oczywiste.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE

Proces ten nie może tworzyć barier w dostępie obywateli Wspólnoty do informacji publicznych na żadnym ze szczebli administracji i instytucji służby publicznej.  Wszystkie instytucje Unii Europejskiej rozwijają elektroniczne formy informacji przez wspólny serwer. W ramach struktury PRINCE zostały opracowane trzy prio­rytetowe akcje informacyjne Unii: strony WWW zatytułowane Building Europę Together poświęcone problematyce integracyjnej, strony informujące o problemach wynikających z wprowadzenia eurooraz podejmujące kwestie dialogu z obywate­lami Wspólnoty i biznesem.

 

DECYDUJĄCE W PROCESACH

W pro­cesach tych decydujące miejsce zajmuje informacja naukowa i techniczna, a przede wszystkim jej zrozumienie, docenienie oraz wykorzystywanie przez twórców postępu i decydentów.  Problemów efektywnego upowszechniania i wykorzystywania informacji na­ukowej nie można zrozumieć i rozpatrywać w odniesieniu tylko do jednego kraju. Niezbędne jest zrozumienie związków natury merytorycznej, socjologicznej i psy­chologicznej między działalnością informacyjną a międzynarodowym podziałem pracy, gdyż w niektórych dziedzinach zachodzić będą nawet w Unii Europejskiej elementy rywalizacji.

CECHY WIEDZY

Te właśnie cechy wiedzy win­ny być uwzględniane również w działalności informacyjnej, która z tych właśnie po­wodów nie może być prowadzona okazjonalnie i pasywnie. Tradycyjne sposoby zabezpieczenia wartości gospodarczej wiedzy, np. przez uzy­skanie patentu lub w ramach prawa autorskiego, uwzględniają te wymogi, określając odpowiedni tryb postępowania oraz zakres obowiązywania ochrony. Uwarunkowania te sprawiają, że opisy wynalazku i dokumentacja patentowa są najważniejszymi źródłami informacji w każdej dziedzinie techniki, a informując o wynikach prac na­ukowo-badawczych i przedstawiając je w postaci nowych rozwiązań, wyprzedzają inne źródła o kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat.

PODSTAWOWA WIEDZA

Własność inte­lektualna jest tak ważna jak własność materialna, a w wielu przypadkach wyraźnie ją przewyższa.Podstawowa wiedza w tym zakresie jest niezbędnym warunkiem nie tylko pro­wadzenia odpowiedniej, proinnowacyjnej polityki naukowej i gospodarczej, lecz także zapewnienia właściwej ochrony własnym rozwiązaniom wynalazczym i prze­ciwdziałania naruszeniom obcych — chronionych na naszym i innych rynkach pa­tentów i innych zastrzeżonych rozwiązań. Jest także niezwykle dynamicznym czyn­nikiem pobudzającym i uaktywniającym rozwój myśli technicznej oraz działalność twórczą, a w określonych warunkach—umożliwiającym nawet legalne i bezkonflik­towe wykorzystywanie zastrzeżonych rozwiązań lub ich obejście, co jest często wykorzystywane w procesach efektywnego wspomagania prac twórczych, upo­wszechniania i wdrażania postępu naukowo-technicznego.

FUNKCJE WIEDZY

Tak więc funkcje wiedzy w społeczeństwie przeszły zasadniczą ewolucję, a sama produkcja wiedzy stała się działalnością gospodarczą, o mierzalnych nakładach i wy­nikach. Poszczególne państwa i przemysły, a przede wszystkim właściciele chronio­nych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań konkurują o maksymalne zyski z ich sprzedaży i występują we wspomnianej już podwójnej roli: naukowców-twórców i menedżerów-handlowców. Zmiany te muszą oddziaływać również na istotę, sens, zadania i organizację działalności informacyjnej, o czym nie zawsze się pamięta, ma­jąc na uwadze tylko swobodny przepływ informacji tzw. wolnej, niezawłaszczonej, 0   przecenianej z reguły wartości dla bieżących potrzeb praktyki i postępu.

W ŚWIETLE KOMERCJALIZACJI

W świetle komercjalizacji nauki osią­gnięcia te są dobrami zawłaszczonymi, mają walory strategiczne i coraz częściej stanowią samodzielny przedmiot wymiany, czy to jako wynalazki i patenty, wiedza technologiczna typu know-how, czy jako dokumentacja techniczna, znaki zastrze­żone lub prawa autorskie.    Socjologowie nauki porównują zachowania naukowców inwestujących swój potencjał intelektualny w badania, dzięki którym spodziewają się polepszenia swej pozycji naukowej, do zachowania inwestorów, którzy dzięki przemyślanym lokatom kapitału oczekują wzrostu swojej pozycji rynkowej, tym bardziej, że zdobywanie środków na badania coraz częściej łączy się ze zdolnością do rynkowej eksploatacji rezultatów badań, co jeszcze bardziej upodabnia naukowców do menedżerów i przedsiębiorców.

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Problemy te mają szczególne znaczenie i muszą być brane pod uwagę w warunkach tworzenia wspólnot europejskich, gdyż w wyniku powszechnej komercjalizacji na­uki nawet informacja jest obecnie towarem. Wobec tego twórcy rozwiązań innowa­cyjnych, oprócz starań o uznanie w środowisku, a w sferze nauki m.in. w celu zdo­bywania odpowiednich stopni i tytułów naukowych, usilnie dążą do zapewnienia sobie autorstwa wyników swoich opracowań, a następnie aktywnie uczestniczą w sprzedaży swej wiedzy, umiejętności i praw. Zapewniają im to traktaty Unii Europejskiej, które mimo że — w ramach tzw. czterech wolności — gwarantują swobodny przepływ siły roboczej, towarów, usług i kapitałów między państwami członkowskimi, to jednak nie gwarantują; swobodnego przepływu informacji o     najnowszych rozwiązaniach, innowacjach.

OCHRONA WŁASNOŚCI

Ochronie tych praw sprzyja fakt, iż innowacyjne rozwiązania w nauce, technice, kulturze i pozostałych dziedzinach po spełnieniu określonych warunków — podlegają zawłaszczeniu na rzecz ich twórców i ochro­nie przed niedozwolonym ich wykorzystywaniem przez nieuprawnionych, na mocy obowiązującego ustawodawstwa oraz porozumień międzynarodowych, w tym norm prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa zwalczania nie­uczciwej konkurencji itd. Prawa ochrony własności intelektualnej mają też decydujący wpływ na procesy wdrażania, czyli bezpośredniego zastosowania w praktyce, a także upowszechnia­nia osiągnięć nauki i techniki oraz na-działalność informacyjną w tym zakresie.